ค้นหาข่าว :
 
 

::: ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------   

นางสาวสุดารัตน์  เขจรรักษ์

ปีการศึกษา 2557

   
       

นางสาวจันทนา  เนาท่าแค

ปีการศึกษา 2557

   
       

นางสาวกนกกาญจน์ อนันตการชัย

ปีการศึกษา 2559 

   
       

นายโสภณ เบื้องบน

ปีการศึกษา 2560

     
       
 

นางสาวอัญชลี ประศรีเวทำ

ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน

   

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU