ค้นหาข่าว :
 
 

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์  เขจรรักษ์

ปีการศึกษา 2557

 
     

นางสาวจันทนา  เนาท่าแค

ปีการศึกษา 2557

 
     

นางสาวกนกกาญจน์ อนันตการชัย

ปีการศึกษา 2559 

 
     

นายโสภณ เบื้องบน

ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน

 

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU