ค้นหาข่าว :
 
 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 
  อาจารย์ ดร. อรัญญา นนทะราช
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
   
   ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
 
     
ว่าที่ร้อยตรีสุระจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
ตำแหน่ง อาจารย์

 
อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มะสุไส
ตำแหน่ง อาจารย์
     
 
อาจารย์ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
 
     
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   
   
  อาจารย์พงศกร ชาวเชียงตุง
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
     
อาจารย์อนุรักษ์ ปิ่นทอง
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ ดร.อรัญญา นนทราช
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์นวลใจ โคตรแสง
ตำแหน่ง อาจารย์
     
   
อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร
ตำแหน่ง อาจารย์
   
  • สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
   
ศ.นพ. ดร.เรือน สมณะ
ตำแหน่ง อาจารย์
ผศ. ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง
ตำแหน่ง อาจารย์
 
ผศ.ดร. ระพีพรรณ ประจันตะเสน
ตำแหน่ง อาจารย์
ผศ. ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง อาจารย์
 
     
  • สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ /ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/สถาปัตยกรรม/วิศวะกรรม
   
อาจารย์อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์กชพรรณ วงค์เจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์คมสัน นามตะคุ
ตำแหน่ง อาจารย์
     
อาจารย์ศิริพร จรรยา
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์วทัญญู แก้วสุพรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ ดร. อาจารี แสงเสถียร
ตำแหน่ง อาจารย์
     
   
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ เจียมสาธิต
ตำแหน่ง อาจารย์
   
  • สาขาวิชาทางคณิตศาสตร์
   
อาจารย์ ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์สมใจ ภูครองทุ่ง
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ปวีณา ขันศิลา
ตำแหน่ง อาจารย์
 
อาจารย์สุวรรณวัฒน์  เทียนยุทธกุล
ตำแหน่ง อาจารย์
อาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ
ตำแหน่ง อาจารย์
 
     
     
     

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU