ค้นหาข่าว :
 
 

ภาควิชาศิลปศาสตร์

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     
  อาจารย์นิติกร  ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
   
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
  อาจารย์กานต์ชนก ดาบสมเด็จ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
       
  อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงคราม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
  อาจารย์ศุภชัย ศรีหาตา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
       
  • อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     
  อาจารย์ ดร.สวียา สุรมณี
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา
   
       
  อาจารย์ ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
  อาจารย์ ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
       
  อาจารย์ นคินทร พัฒนชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา
  อาจารย์ ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU