ค้นหาข่าว :
 
 

::: บุคลากรประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------   

   

นายเกษมศักดิ์  ทองตัน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

   
 

นางสาวจินตหรา ดลลออ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

   

นายอภินัน ปัตลา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

   
   

นางสกาวเดือน  พิมพิศาล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

นางสาวอุบลวัลย์  สิงห์ชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

   

นางสาวศุภลักษณา  ภูกาสอน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

นายผดุงศักดิ์  คำยศ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

   

นางสาววธัญญ์ชนก จงสมัคร

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

   

นางวิไลวรรณ  กิจชำนิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU