ค้นหาข่าว :
 
 

บุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

      ภาระงาน
 

นายเกษมศักดิ์  ทองตัน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       
       

นางสาวจินตหรา ดลลออ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

 - งานประกันคุณภาพ           
       
 

นายอภินัน ปัตลา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

- หน่วยเครื่องมือกลางและ
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

 

       
       
 

นางสกาวเดือน  พิมพิศาล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานการเงิน
- งานเลขานุการคณบดี
       
 

นางสาวอุบลวัลย์  สิงห์ชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

- งานบริการการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

       
 

นางสาวศุภลักษณา  ภูกาสอน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานแผนงบประมาณและพัสดุ
       
 

นายผดุงศักดิ์  คำยศ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

- หน่วยเครื่องมือกลาง
และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
       
 

นางสาววธัญญ์ชนก จงสมัคร

ตำแหน่ง นักวิทยศาสตร์

- หน่วยเครื่องมือกลาง
และห้องปฏิบัติการเคมี
       
 

นางวิไลวรรณ  กิจชำนิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

- งานอำนวยการ ธุรการ
การเจ้าหน้าที่ 

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU