ค้นหาข่าว :
 
 

คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------

   

ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ
ประธานกรรมการ

       
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล
กรรมการ

       
   

รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

       
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
       
    ดร. ธวัชวงค์ ลาวัลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
       
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยธัช จันทร์สมุด
กรรมการ

       
     

อาจารย์ปัญญา เถาว์ชาลี
กรรมการ

 
       
      อาจารย์พงศกร ชาวเชียงตุง
กรรมการ
       
      อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงครา
กรรมการ
       
      ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย
กรรมการ
       
    นายเกษมศักดิ์ ทองตัน
กรรมการและเลขานุการ


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU