ค้นหาข่าว :
 
 

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงกรดพิมพิศาล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   
ดร.นวลใจ โคตรแสง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
   

อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ

   
อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการชุมชน

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU