ค้นหาข่าว :
 
 

.:: ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์พงศกร ชาวเชียงตุง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   
ดร.นวลใจ โคตรแสง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัน นามตะคุ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ

   
อาจารย์นิตยา แสงประจักษ์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการชุมชน

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU