ค้นหาข่าว :
 
 

::: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจประจำคณะ

::: ปรัชญา

มุ่งมั่นคุณธรรม สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

::: วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นศูนย์กลางด้านภูมิปัญญา และบริการวิชาการทางศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

::: พันธกิจ

     ผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่พึงประสงค์บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU