ค้นหาข่าว :
 
 

::: ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------   

   

ปี 2548 – ปี 2558

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ดำเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีที่ศึกษาใกล้บ้าน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา โดยรวมเอาโปรแกรมวิชาที่สังกัดคณะวิทยาการวิชาชีพ และคณะวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีอยู่เดิม ก่อนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการคณะกำหนดนโยบายในการบริหารงาน และมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสำนักงานคณบดี ภาควิชาศิลปศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปี 2558 – ปัจจุบัน

          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทั้งศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สัมผัสกับประสบการณ์จริงด้วยการลงมือปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU