ค้นหาข่าว :
 
 

::: ประวัติคณะศิลศาสตร์และวิทยาศาสตร์
---------------------------------------------------------------------------------------------   

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดำเนินภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2548  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2548  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีที่ศึกษาใกล้บ้าน และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา โดยรวมเอาโปรแกรมวิชาที่สังกัดคณะวิทยาการวิชาชีพ และคณะวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีอยู่เดิม ก่อนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้ามาไว้ในสังกัด มีคณะกรรมการคณะกำหนดนโยบายในการบริหารงาน และมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด ปัจจุบันแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นดังนี้

   1.สำนักงานคณบดี

   2.ภาควิชาศิลปศาสตร์

   3.ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU