ค้นหาข่าว :
 
  12 กรกฏาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  13-07-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้านต่างๆ ได้แก่

     1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ไขปัญหา โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     2. การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

    4. ภาวะผู้นำแลความรับผิดชอบ โดยฝ่ายะัฒนานักศึกษาคณะฯ

     ในการจัดโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 90 คน โดยเป็นนักศึกษาภายในคณะฯ ทั้งสามสาขาวิชา 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  120  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  ร่วมงาน “Land Craft : The First Machine Age“ !! นิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ KSU(นามน) 14 ก.พ. 61 
  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 นาฏยปรีดียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
  ภาพบรรยากาศสาขาวิชาภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อข้าราชการตำรวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว วันที่ 25-26 มกราคม 2561 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU