ค้นหาข่าว :
 
  26 มิถุนายน ประชุมคระกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  26-06-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

     22 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสังคพัฒน์ (SC103) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ประธานคระกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. อาจารย์ ดร.ลาวัณย์ ดุลชาติ  รองคณบดี

4. อาจารย์ ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์  รองคณบดี

5. อาจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง รองคณบดี

6. อาจารย์ปัญญา เถาว์ชาลี หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.อรัญญา นนทราช  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.  อาจารย์อนุรักษ์ ปิ่นทอง  ตัวแทนคณาจารย์

9. นายเกษมศักดิ์  ทองตัน ตัวแทนสายสนับสนุน

 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                     -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

                     -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

                   4.1 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 1)

                   4.2 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 2)

                   4.3 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 3)

                   4.4 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (วท.ม.) ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารหมายเลข 4)

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ

                   5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2560
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  36  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง) 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU