ค้นหาข่าว :
 
  วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  20-06-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

     ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหารประจำคณะ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะเข้าร่วม โดยการจัดโครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับคณะมากขึ้น รู้จักบุคลากร รุ่นพี่ พร้อมทั้งได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ภายในคณะ การเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย   โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 20 คน มาจาก 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 9 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 11 คน และกิจกรรมของการปฐมนิเทศในช่วงเช้าเป็นผู้บริหารและคราจารย์พบปะนักศึกษาใหม่ มีการบรรยายในหัวข้อ“การเรียนในมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและมีความสุข” โดย อาจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง และยังมีการแจ้งกฏระเบียบในการใช้ห้องปฏิบัติบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยนายผดุงศักดิ์ คำยศ นักวิทยาศาสตร์ และในช่วงบ่ายเป็นการพบที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชาและทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการทำดอกไม้จันทน์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  129  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU