ค้นหาข่าว :
 
  คณะฯจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  19-06-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

     วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่สังกัดคณะฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำคณะ โดยในการประเมินในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ ดังนี้ 

    1. เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559 (ตอบโจทย์ประกันฯ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 และเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA)

     2. เพื่อเป็นการติดตาม และพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง(ตอบโจทย์ประกันฯ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 และเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA)     

     โดยการประเมินในครั้งนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 4 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

สังกัด

รายชื่อ

รหัส

ผู้ประเมิน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ตำแหน่ง

วันที่ / สถานที่ประเมิน

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

P570288

ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/การท่องเที่ยวเพื่อการโรงแรม

ประธาน

15 กรกฎาคม 2560

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. นายกัมปนาท  อาชา

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

U570824

ฟิสิกส์,เทคโนโลยีการศึกษา,การประกันคุณภาพ,การจัดการความรู้

กรรมการ

3. ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม

(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

U570419

รัฐประศาสนศาสตร์/นโยบายสาธารณะ/

การวางแผนและการบริหารโครงการ

กรรมการและเลขานุการ

  1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

P590018

Food science and Biotechnology

ประธาน

15 มิถุนายน 2560

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

P570391

การสอนเคมี/เคมีอินทรีย์

กรรมการ

3. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

P580098

การวัดและประเมินผลการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

  1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1. ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

P580244

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธาน

2. ผศ.เชี่ยวชาญ  ยางศิลา

(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

P590012

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

3. ดร.ธีระ ภูดี  

(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

P570417

การบริหารการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 1.3 หลักสูตรศิลป

ศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

P570288

ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/การท่องเที่ยวเพื่อการโรงแรม

ประธาน

2. อาจารย์นวพร  วรรณทอง

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

P590019

ภาษาอังกฤษ

กรรมการ

3. รศ.ดร.ปาริชา มารีเคน 

(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

P570326

รัฐประศาสนศาสตร์/การศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

1. ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

P590018

Food science and Biotechnology

ประธาน

16 มิถุนายน 2560

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

(มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด)

P570391

การสอนเคมี/เคมีอินทรีย์

กรรมการ

3. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

(มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

P580098

การวัดและประเมินผลการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 
ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารประจำคณะ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  61  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU