ค้นหาข่าว :
 
  คณะฯ บริการวิชาการสู่ชุมชนครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  13-06-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

     วันที่ พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้ได้มีการบริการวิชาการที่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพิธีเปิดที่หอประชุมอเนกประสงค์ เวลา 09.00 น. โดย อาจารย์ ดร. แสงจันทร์ เพริดพราว หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.าวัณย์ ดุลยชาติ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ  อาจารย์ ดร. นวลใจ โคตรแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน  พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ  เข้าร่วมโครงการ และในการบริการวิชาการสู่ชุมชนในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดตามเป้าหมาย จำนวน 100 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในกิจกรรมทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมได้แก่ 1. การใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น 2. การตรวจสอบหาฟอร์มาลีนในอาหาร 3. การใช้เทคโนโลีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 4. การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในการบริการวิชาการสู่ชุมชนในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  41  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  ร่วมงาน “Land Craft : The First Machine Age“ !! นิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ KSU(นามน) 14 ก.พ. 61 
  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 นาฏยปรีดียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
  ภาพบรรยากาศสาขาวิชาภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อข้าราชการตำรวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว วันที่ 25-26 มกราคม 2561 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU