ค้นหาข่าว :
 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดผลงานวัยสุมนไพร รูปแบบเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  29-03-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

         วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสุมนไพร รูปแบบเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น  โดยมีพิธีเปิดโครงการเวลา 09.00 น. โดยท่านรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมี คณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล รักษาราชทานแทนคณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิด และในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น โดยปลูกเสริมการเรียนรู้ เทคนิคการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ ในปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ อสม. ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่ม อสม. รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน บุคลากรภายในและคณะกรรมการดำเนินงาน อีก 15 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน คือวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  17  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  ร่วมงาน “Land Craft : The First Machine Age“ !! นิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ KSU(นามน) 14 ก.พ. 61 
  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 นาฏยปรีดียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
  ภาพบรรยากาศสาขาวิชาภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อข้าราชการตำรวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว วันที่ 25-26 มกราคม 2561 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU