ค้นหาข่าว :
 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดผลงานวัยสุมนไพร รูปแบบเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  29-03-2560   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

         วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสุมนไพร รูปแบบเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น  โดยมีพิธีเปิดโครงการเวลา 09.00 น. โดยท่านรองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมี คณะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล รักษาราชทานแทนคณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิด และในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น โดยปลูกเสริมการเรียนรู้ เทคนิคการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในรูปแบบการสร้างประสบการณ์ ในปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ อสม. ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรมกลุ่ม อสม. รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน บุคลากรภายในและคณะกรรมการดำเนินงาน อีก 15 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน คือวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  17  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU