ค้นหาข่าว :
 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  24-08-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ นำอาจารย์ เจ้าหน้าหน้าที่ และนักศึกษาในคณะฯ เป็นวิทยาการใน "กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย สามัคคี มีน้ำใจ สามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเจตคติที่ดี ในการนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 371 คน  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU