ค้นหาข่าว :
 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  31-08-2559   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

          วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการ 3 ท่านคือ 

           1. รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีนาม               ประธานกรรมการ

           2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม       กรรมการ

           3. ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี                             กรรมการและเลขานุการ

         โดยผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ อยู่ 4.15 คะแนน อยู่ในระดับดี ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง รักษาราชการแทนคณบดี ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินระดับคณะทุกท่าน ทางครธขอน้อมรับผลการประเมินและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต และขอขอบคุณในความสมัครสมานสามัคคีของอาจารย์ภายในคณะ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเทด้วยกัน จึงทำให้การประเมินของเราวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  63  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ภาพบรรยากาศการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ประเทศจีน ในโอกาศเยียมชมคณะฯ   
  วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
  คณะฯจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
  คณะฯ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU