ค้นหาข่าว :
 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  31-08-2559   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

          วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการ 3 ท่านคือ 

           1. รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีนาม               ประธานกรรมการ

           2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม       กรรมการ

           3. ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี                             กรรมการและเลขานุการ

         โดยผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ อยู่ 4.15 คะแนน อยู่ในระดับดี ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง รักษาราชการแทนคณบดี ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินระดับคณะทุกท่าน ทางครธขอน้อมรับผลการประเมินและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต และขอขอบคุณในความสมัครสมานสามัคคีของอาจารย์ภายในคณะ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเทด้วยกัน จึงทำให้การประเมินของเราวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  63  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กำหนดการออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์   
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง) 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU