ค้นหาข่าว :
 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  18-07-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

ในวันพุธ 18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา และนักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจ พัฒนาตนเองสู่คุณลักษณะที่มีคุณภาพ ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่1) เรื่องนักศึกษายุคใหม่กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ เจียมสาธิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2) เรื่องการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสำรองข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บ โดยนายเกษมศักดิ์ ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3)เร่องเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย โดยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 4) เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์กมลพัมน์ ไชยสงคราม อาจารย์ศุภชัย ศรีหาตา และ Mr.Yo nayard อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 68 คน   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์  
  11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์ 
  อจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯออกตรวจน้ำบริเวณลำห้วยไผ่เพื่อประเมินผลและหาสาเหตุที่ทำให้ปลาในลำห้วยเกิดการน๊อคน้ำตาย 
     ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561
     

     18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ
     

     ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์
     

     11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
     

     นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์
       Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU