ค้นหาข่าว :
 
  ภาพบรรยากาศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 27 มิถุนายน 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  28-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

           27 มิถุนายน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการบริการวิิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 โดยเลือกพื้นที่เป้าหมายมีความต้องการบริการวิชาการที่สอดคล้องและความตรงกับศักยภาพของคณะฯ  คือโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยากาฬสินธุ์ จึงได้นำเอาองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันบูรณาการความรู้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านภาษาอังกฤษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบัดนี้การดำเนินงานโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะฯ จึงได้นำเอาบรรยากาศการบริการวิชาการมาให้กับทุกท่านได้ชม  วีดีโอ ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/flsksu/videos/1261528483949865/
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  69  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU