ค้นหาข่าว :
 
  เข้าร่วใเตรียมความพร้อมในการป้องกันไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจในพื้นที่เสี่ยง ณ ห้องประชุมดอกคูณ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  26-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

               ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม  “เตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อทางเดินหายใจในพื้นที่เสี่ยง” ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  เนื่องด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 6,558 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 130.87 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์เด็กเล็ก ค่ายทหาร เรือนจำ  เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU