ค้นหาข่าว :
 
  สโมสรคณะฯร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๖๑
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  26-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

 

                ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

                 และในวันเดียวกันนี้ทีมงานสโมสรนักศึกษายังเป็นตัวแทนนักศึกษาคณะพร้อมนักศึกษาจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลาวิจิตร ด้วยเช่นกัน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU