ค้นหาข่าว :
 
  กำหนดการออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

หลักการและเหตุผล

            คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านศิลปศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ร่วมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนกับสังคม หนึ่งในพันธะกิจสำคัญของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ โดยเป็นการบูรณาการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีการเรียนการสอนในคณะให้บริการแก่สังคม ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรในสังกัด 3 หลักสูตร มี 4 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

            ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เลือกพื้นที่เป้าหมายมีความต้องการบริการวิชาการที่สอดคล้องและความตรงกับศักยภาพของคณะฯ ในชุมชนที่ออยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยากาฬสินธุ์ จึงนำเอาองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันบูรณาการความรู้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านภาษาอังกฤษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

            2. เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการในชุมชนมีความรู้ที่เป็น็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

            3. ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตบริการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

                                   *******************************************           

07.00 – 08.00 น.      ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัย

08.00 – 08.30 น.      ลงทะเบียน

08.30 –09.00 น.       พิธีเปิดโครงการ
                                 กล่าวรายโครงการ  โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ
                                 กล่าวเปิดโครงการ  โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

09.00 – 09.30 น.       กิจกรรมสันทนาการ และการแบ่งกลุ่มนักเรียน

09.30 – 12.00 น.       กิจกรรมบริการวิชาการของแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย

                                      1. กิจกรรม “การฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์”

                                          โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                                       2. กิจกรรม “สิ่งประดิษฐ์ AI” โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

                                       3. กิจกรรม “การฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรรษา” โดยหน่วยเครื่องมือกลาง

                                      4. กิจกรรม “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากลแห่งศตวรรษที่ 21”

                                          โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                                    12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน      

                                    13.00 – 15.30 น.       กิจกรรมบริการวิชาการของแต่ละสาขาวิชา (ต่อ)

                                     15.00 – 16.00 น.       กิจกรรมสรุปโครงการ และพิธีปิดโครงการ

 

หมายเหตุ :       1. กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                  

 

ตารางดำเนินกิจกรรม

 

กิจกรรม

09.30 - 10.30 น.

11.00 - 12.00 น.

13.00 - 14.00 น.

14.30 - 15.30 น.

1. กิจกรรม “การฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์”

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

2. กิจกรรม “สิ่งประดิษฐ์ AI”

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 1

3. กิจกรรม “การฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรรษา”

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

4. กิจกรรม “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากลแห่งศตวรรษที่ 21”

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

 

 

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU