ค้นหาข่าว :
 
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  06-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าร่วมประชุม ณ ประชุมสังคพัฒน์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นการประชุมเพื่อวิพากย์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 (1 มิ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61 ) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินจริง ในวันที่ 14 15 และ 20 มิถุนายน 2561 นี้ โดยมีตารางการประเมินดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                    

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน               

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         

                                        ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU