ค้นหาข่าว :
 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  01-06-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

                 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  นางสาวนวลใจ โคตรแสง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนายพงศกร ชาวเชียงตุง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีมวิทยากรจากคณะฯ รวมทั้งสิ้น 4 คน บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคและวิธีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ" ให้กับสมาชิกเครือข่าย ทสม. อำเภอกุฉินารายณ์ ณ หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดโครงการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในชื่อโครงการ "รวมพลัง ทสม. เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ คืนสิ่งแวดล้อมดีให้ชุมชน"ภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่าย เสม. มีความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ด้านทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs ในชุมชน และเพื่อปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีแก่เครือข่าย ทสม. ให้มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  22  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU