ค้นหาข่าว :
 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  30-05-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ ส่งตัวแทน คือ นายผดุงศักดิ์ คำยศ นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมตรวจประเมินพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ และในการคัดเลือกนั้น ได้มีการลงพื้นที่ ตามรายชื่อของ ทสม. ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ป่าชุมชนบ้านหนองฝาย ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี และ ศูนย์ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน บ้านสะอาดนาดี ตำบลหนองกุงศรี อำหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  26  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU