ค้นหาข่าว :
 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  28-05-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย คณะฯ ได้ส่งบุคลากรคือ นางสาววธัญณ์ชนก จงสมัคร เจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา จำนวน 2 คน คือนางสาวอัญชลี ประศรีเวทำ และนางสาวกาญจนา ภูชุ่ม เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารฟ้าแดดสงยาง มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และโครงการนี้เป็นจุดเริ่มของความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยโครงการนี้ได้ฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้งานอุปกรณ์เบื้องต้น และการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นต้น

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  6  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU