ค้นหาข่าว :
 
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-02-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

สาขาวิาชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คน โดยเป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ได้รับเกีรยรติจาก อาจารย์ ดร. ลาวัณย์ ดุลชาติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดการโครงการในครั้งนีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อบริการวิชาการในการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
2) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  324  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่วมงาน “Land Craft : The First Machine Age“ !! นิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ KSU(นามน) 14 ก.พ. 61 
  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 นาฏยปรีดียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
  ภาพบรรยากาศสาขาวิชาภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อข้าราชการตำรวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว วันที่ 25-26 มกราคม 2561 
  ภาพบรรยากาศโครงการขอบคุณต้นไม้และแผ่นดิน ขอขมาพระแม่ธรณี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานและสร้างจิตอาสาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 31 มกรคม 2561 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU