ค้นหาข่าว :
 
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-02-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

สาขาวิาชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คน โดยเป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ได้รับเกีรยรติจาก อาจารย์ ดร. ลาวัณย์ ดุลชาติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดการโครงการในครั้งนีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อบริการวิชาการในการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
2) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  324  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU