ค้นหาข่าว :
 
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  21-02-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

สาขาวิาชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 60 คน โดยเป็นนักเรียนมาจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ได้รับเกีรยรติจาก อาจารย์ ดร. ลาวัณย์ ดุลชาติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการจัดการโครงการในครั้งนีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อบริการวิชาการในการเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
2) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
4) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  324  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์  
  11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์ 
     ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561
     

     18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ
     

     ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์
     

     11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเรื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
     

     นักศึกษาคณะฯร่วมสวดเจิรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ แก่งดอนกลาง กาฬสินธุ์
       Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU