ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  12-02-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์นวลใจ โคตรแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชุน พร้อมด้วย อาจารย์พงศกร ชาวเชียงตุง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาบริการวิชาการให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้กล้องกุลทรรศธรณีวิทยา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 4 ฐาน  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 358 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งระยะเวลาในการจัดค่ายทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  197  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  21 ก.พ. 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  ร่วมงาน “Land Craft : The First Machine Age“ !! นิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ KSU(นามน) 14 ก.พ. 61 
  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 นาฏยปรีดียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 
  ภาพบรรยากาศสาขาวิชาภาษาอังกฤษโครงการบริการวิชาการ ภาษาอังกฤษเพื่อข้าราชการตำรวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เขื่อนลำปาว วันที่ 25-26 มกราคม 2561 
  ภาพบรรยากาศโครงการขอบคุณต้นไม้และแผ่นดิน ขอขมาพระแม่ธรณี อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานและสร้างจิตอาสาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 31 มกรคม 2561 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU