ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  12-02-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์นวลใจ โคตรแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชุน พร้อมด้วย อาจารย์พงศกร ชาวเชียงตุง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาบริการวิชาการให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้กล้องกุลทรรศธรณีวิทยา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 4 ฐาน  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 358 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งระยะเวลาในการจัดค่ายทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  197  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง) 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU