ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการ ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  12-02-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์นวลใจ โคตรแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชุน พร้อมด้วย อาจารย์พงศกร ชาวเชียงตุง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักศึกษาบริการวิชาการให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้กล้องกุลทรรศธรณีวิทยา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 4 ฐาน  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 358 คน เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งระยะเวลาในการจัดค่ายทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  197  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบเสื้อช็อบโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล ได้นำเสนองานผลงานวิจัย ณ Nanjing Chaina ประเทศจีน 
  24 สิงหาคม 2561 คณะฯ เป็นวิทยาการใน “กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์“ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  
  ประกวดดาวและเดือนคณะประจำปีการศึกษา 2561 
  18 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการการอบรมทางวิชาการสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU