ค้นหาข่าว :
 
  15 มกราคม 2560 คณะฯจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  15-01-2561   ผู้ประกาศ  นายเกษมศักดิ์ ทองตัน

           ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เลือกโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมเป็นพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับพันธะกิจของคณะ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยากาฬสินธุ์ จึงนำเอาองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาร่วมกันบูรณาการความรู้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันด้านต่างๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และด้านภาษาอังกฤษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

     1) เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     2) เพื่อให้ผู้รับบริการวิชาการในชุมชนมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

     3) ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตบริการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

         1) อาจารย์ และบุคลากร (วิทยากรและผู้ดำเนินการ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 คน

         2) คุณครู นักเรียนโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  34  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  06 มิ.ย. 2561 หลักสูตรร่วมประชุมเพื่อวิพากย์ SAR (การประเมินตนเอง) 
  31 พ.ค. 2561 วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ร่วมตรวจประเมินและประชุมพิจารณาตัดสินการคัดเลือก ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 
  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สู่มหาวิทยาลัยแห่งความปลอดภัย 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 ณ อาคารฟ้าแดดสงยาง 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU