ค้นหาข่าว :
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1.1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1.1-2 หลักฐานคุณวุฒิของอาจารย์ ประจำหลักสูตร 5 คน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1.1-3 มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2.1-1 รายงานการประเมินผู้ใช้บัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2.2-1-1 รายงานบัณฑิตมีงานทำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.1-1  ระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.1-3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.1-4  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.1-5  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.2-1  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.2-2  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.2-3 สรุปผลการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.2-4  การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.3-1 ข้อมูลจำนวนนักศึกษา รหัส 57 -60
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.3-2  ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.3-3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการบริหาร สิ่งสนับสนุนและข้อร้องเรียนของนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.1-1 
 รายงานการประชุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.1-2  คำสั่งความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.1-4  รายงานการประชุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.1-5 หลักฐานการเข้าอบรมของอาจารย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม4.2.3-1 บทความวิจัย 5 เรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.3-1 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4.3-2 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.1-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2547
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร(ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.1-3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.1-4 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.1-5 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มคอ.7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.1-6 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.1-7  มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.2-1 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.2-2 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนรู้ศตวรรษ ที่ 21 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.2-3 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.2-5 มคอ.3 วิชาปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม วิชาการสำรวจและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.2-6 มคอ.3 วิชาอาชีวอนามัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.2-7 มคอ.3 วิชาอาชีวอนามัย วิชานิเวศวิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.3-1 รายงงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.3-2 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง 5/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.3-3 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมครั้ง 5/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม5.4-1  รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมครั้ง 1-5/2560

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-2 มคอ.2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-3  มคอ.3 และ มคอ.4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-4 มคอ.5 และ มคอ.6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-5 มคอ.7 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-6 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-7 มคอ.7 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-8 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้ง 1-5/2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-9 เอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรม อาจารย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-10 เอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรม บุคลากรสนับสนุน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5.4-11 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการบริหาร สิ่งสนับสนุนและข้อร้องเรียนของนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6.1-1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 เรื่องความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6.1-2 รายงานผลการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6.1-3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6.1-4 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6.1-5 โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ศว.1.1-1-1 สรุปผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร

ศว.1.1-1-2 ผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ศว.1.1-1-3 ผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศว.1.1-1-4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ศว.1.1-1-5 ผลการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
ศว. 1.2-1-1 ทะเบียนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
ศว. 1.2-1-2 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล
ศว. 1.2-1-3 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ระพีพรรณ  ประจันตะเสน
ศว. 1.2-1-4 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง
ศว. 1.2-1-5 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชัยธัช  จันทร์สมุด
ศว. 1.2-1-6 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.นวลใจ โคตรแสง
ศว. 1.2-1-7 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.อรัญญา  นนทราช
ศว. 1.2-1-8 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ธันวา  ใจเที่ยง
ศว. 1.2-1-9 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.จุฑามาศ เจียมสาธิต
ศว. 1.2-1-10 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว
ศว. 1.2-1-11 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ปวีณา ขันศิลา
ศว. 1.2-1-12 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.อาจารี แสงเสถียร
ศว. 1.2-1-13 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ
ศว. 1.2-1-14 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
ศว. 1.2-1-15 หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.สวียา สุรมณี
ศว. 1.3-1-2 คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ
ศว.1.5.1-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ศว.1.5.1-2 ตารางเรียนของนักศึกษาปีการศึกษา 2560 และ Home room
ศว.1.5.1-4 ภาพถ่ายห้องพัฒนานักศึกษา
ศว.1.5.1-5 ฐานข้อมูลนักศึกษา
ศว.1.5.1-8 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
ศว.1.5-2-1 เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งงานจากหน่วยงานภายนอก
ศว.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ศว. 1.5-4-1 รายงานสรุปการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ศว. 1.5-4-2 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2560
ศว.1.5-5-2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ศว. 1.5-6-2 รายงานสรุปผลโครงการการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
ศว.1.6-1-1 รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกันกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560
ศว.1.6-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2560
ศว.1.6-2-1 รายงานสรุปโครงการไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ
ศว.1.6-2-2 รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศว.1.6-2-3 รายงานสรุปโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ศว.1.6-2-4 รายงานสรุปโครงการพัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมภาคสนาม ณ บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ศว.1.6-2-5โครงการปัจฉิมนิเทศประปีการศึกษา 2560
ศว.1.6-3-1 ภาพถ่ายการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา สรุปโครงการ

ศว.2.1-1-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย
ศว.2.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศว.2.1-2-1 คู่มือบริหารจัดการหน่วยเครื่องมือกลางห้องปฏิบัติการวิจัย
ศว.2.1-2-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศว.2.1-2-3ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ และระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ศว.2.1-2-4ภาพถ่ายห้องสมุดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ศว.2.1-3-1 ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
ศว.2.1-4-1 บันทึกข้อความให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ ผศ.ดรธีรนาถ สุวรรณเรือง
ศว.2.1-4-2 บันทึกข้อความให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์กมลพัฒน์ ไชยสงคราม
ศว.2.1-4-3 บันทึกข้อความให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์นวลใจ โคตรแสง

ศว.2.3-1-1 คุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ศว.2.3-1-2 ความต้องการการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ศว.2.3-1-3 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์เส้นทางเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศว.2.3-1-4 ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตัวในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านพืชอาหารของครัวเรือน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ศว.2.3-1-5 ความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ศว.2.3-1-6 การบูรณาการศาสตร์นิเวศวิทยากับภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ศว.2.3-1-7 ป่าศักดิ์สิทธิ์: คุณค่าและศักยภาพทางนิเวศของไม้พื้นถิ่นในป่าศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าญ้อ บ้านหนองปะโอ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย
ศว.2.3-1-8 ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผักสด
ศว.2.3-1-9 Estimation of Total Chlorophyll in Fruits and Vegetables
ศว.2.3-1-10 Anthocyanin contains in Cratoxylumformosum
ศว.2.3-1-11 ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้งหมดในผลไม้ ตลาดกาฬสินธุ์
ศว.2.3-1-12 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชัน ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศว.2.3-1-13 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animotoสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.
ศว.2.3-1-14 การพัฒนาบทเรียน e-Learning ตามกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศว.2.3-1-15 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-16 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม UleadVideoStudio11
ศว.2.3-1-17 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศว.2.3-1-18 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-19 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-20 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น
ศว.2.3-1-21 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างผลงานภาพ 3 มิติเสมือนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศว.2.3-1-22 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-23 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศว.2.3-1-24 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-25 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย  เรื่อง การออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม  Photoshop CS6  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศว.2.3-1-26 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศว.2.3-1-27 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องกฎหมายลิขสิทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศว.2.3-1-28 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศว.2.3-1-29 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-30 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์และการสื่อสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-31 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-32 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศว.2.3-1-33 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ศว.2.3-1-34 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
ศว.2.3-1-35 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างงานเอกสารด้านกราฟิกด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศว.2.3-1-36 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างเว็บเพจเบื้องต้นด้วย Google site.
ศว.2.3-1-37 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบหัวเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ศว2.3-1-38 การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง

ศว. 3.1-1-1 แบบรายงานการสำรวจความต้องการของชุมชนและสังคม ปีการศึกษา 2560
ศว.3.1-1-2 แผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศว.3.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศว.3.1-2-1 โครงการบริการสู่ชมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ศว.3.1-2-2 แบบสรุปโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 และ โครงการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
ศว.3.1-2-3 แผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศว.3.1-3-1 โครงการบริการสู่ชมชน และโครงการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
ศว. 3.1-3-2 แผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศว.3.1-4-1 รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศว.3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศว.3.1-4-3 แบบสรุปโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน และโครงการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
ศว.3.1-5-1 (ร่าง) แผนบริการวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2562
ศว.3.1-5-2 รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศว. 3.1-6-1 แบบสรุปรายงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศว. 3.1-6-2 คำสั่งคณะทำงานตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ศว.4.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศว.4.1-1-2 คำสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
ศว.4.1-3-1 แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศว.4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561
ศว.4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561
ศว. 5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2555-2559
ศว. 5.1-1-2 บันทึกข้อความ ศว.0015/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
ศว. 5.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564
ศว. 5.1-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ศว.5.1-1-5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 และปรับแผนกลางปี
ศว.5.1-1-6 สรุปมิติย่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2650 / หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศว.5.1-1-7 กลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561/รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ศว.5.1-1-8 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ไตรมาส 1 2)
5.1-2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.1-2-2 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน คำสั่งที่ 092/2560
5.1-2-3 รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ 1,2
5.1-2-5 ร่างต้นทุนต่อหน่วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.1-2-6 รายงานผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560
5.1-2-8 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คำสั่งที่ 091/2561
5.1-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561
5.1-3-3 รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน
5.1-3-4 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศว.5.1-4-4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ศว.5.1-4-5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ศว.5.1-4-6 การจัดสรรงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2560
ศว.5.1-4-7 โครงการบริการวิชาการ
ศว. 5.1-4-8 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
ศว. 5.1-4-9 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ เรื่อง  มอบหมายภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน
ศว. 5.1-4-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ
ศว. 5.1-4-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ศว. 5.1-4-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ
ศว.5.1-4-13  คำสั่งที่ 0266/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี
ศว.5.1-4-14  คำสั่งที่แต่งตั้งรองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี
ศว.5.1-4-15  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2560
ศว.5.1-6-1 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศว. 5.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประประจำคณะ ครั้งที่ 8/2560
ศว.5.1-7-1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ศว.5.1-7-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำกับ ดูแล และจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ศว.5.1-7-3 ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศว.5.1-7-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ศว.5.1-7-5 รายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
ศว.5.1-7-7 แผนพัฒนาคุ
ศว.5.2-1-7 คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศว.5.2-2-5 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561
ศว.5.2-2-6 รายงานการ  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU