ค้นหาข่าว :
 
 

วท.ม.1.1-1

เล่มหลักสูตร(มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบและสมอ.08

วท.ม.1.1-2

ตารางเรียน 1/2559 และ2/2559

วท.ม.1.1-3

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

วท.ม.1.1-4

ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

วท.ม.1.1-5

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

วท.ม.1.1-6

เอกสารตอบรับการตีพิมพ์

วท.ม.1.1-7

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วท.ม.4.1-1

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

วท.ม.4.1-2

เอกสารการเข้ารับการอบรมของอาจารย์ประจำหลักสูตร

วท.ม.4.2.1-1

สมอ.08

วท.ม.4.2.2-1

รายชื่อตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

วท.ม.4.2.3-1

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

วท.ม.4.3-1

มคอ.2 และสมอ.08

วท.ม.4.3-2

รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

วท.ม.3.1-1

แผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร

วท.ม.3.1-2

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วท.ม.3.1-3

ปฏิทินการศึกษา 2559

วท.ม.3.1-4

เอกสารการประชาสัมพันธ์

วท.ม.3.2-1

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2559  (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่)

วท.ม.3.2-2

แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ [1] [2] [3]

วท.ม.3.2-3

เอกสารคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วท.ม.3.2-4

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560

วท.ม.3.2-5

สรุปโครงการต่างๆของสาขา

วท.ม.3.3-1

ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา

วท.ม.3.3-2

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน

วท.ม.2.1-1

รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

วท.ม.2.1-2

เอกสารการตอบรับตีพิมพ์ของนักศึกษา

วท.ม.5.1-1

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

วท.ม.5.1-2

มคอ.2

วท.ม.5.1-3

มคอ 3 และมคอ5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน

วท.ม.5.2-1

มคอ.3 และมคอ5 ทุกรายวิชา

วท.ม.5.2-2

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วท.ม.5.3-1

แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วท.ม.5.3-2

มคอ.7

วท.ม.5.4-1

รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 4 ครั้ง

วท.ม.5.4-2

เล่ม มคอ. 2 ประทับตราจาก สกอ.

วท.ม.5.4-3

รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 ทุกรายวิชา (19รายวิชา)

วท.ม.5.4-4

รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5 ทุกรายวิชา (19 รายวิชา)

วท.ม.5.4-5

มคอ. 7

วท.ม.5.4-6

สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

วท.ม.5.4-7

รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน มคอ. 7 ปีที่แล้ว

วท.ม.5.4-8

รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจำ

วท.ม.5.4-9

รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

วท.ม.5.4-10

รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

วท.ม.6.1-1

เอกสารประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วท.ม.6.1-2

รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

เอกสารระดับคณะ

ศว.5.1-7-3

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ศว.5.1-7-4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559

ศว.5.1-7-5

รายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

ศว.5.1-7-6

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ศว.5.1-7-7

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  วิดคอม วิดสิ่ง ป.โท

ศว.5.2-1-1

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

ศว.5.2-1-2

รายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-1-3

หนังสือแจ้งกำหนดการส่ง มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 ของแต่ละภาคการศึกษา

ศว.5.2-1-4

มคอ.3, มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-1-5

  1. 5, มคอ.6  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-1-6

  1. 7 ปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-1-7

คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-1-8

คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-2-1

คำสั่งคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ 061/2559 ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2559

ศว.5.2-2-2

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ศว.5.2-2-3

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560

ศว.5.2-2-4

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่ /2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ศว.5.2-3-1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

ศว.5.2-4-1

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 

ศว.5.2-4-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้ง 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-5-1

รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ศว.5.2-5-2

คำสั่งที่ 056/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

ศว.5.2-5-3

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2559

ศว.5.2-5-4

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ศว.5.2-5-5

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ศว.5.2-5-6

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560

ศว.5.2-6-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศว.5.2-6-2

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศว.5.2-6-3

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศว.5.2-6-4

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU