ค้นหาข่าว :
 
 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-1 หลักฐานการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.08 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-2 หลักฐานคุณวุฒิของอาจารย์ ประจำหลักสูตร 5 คน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-4 มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.1-1 รายงานสรุปแบบสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.2-1 ภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิค

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-1 รายงานการประชุมสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-2 คำสั่งความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-3 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-4 รายงานการประชุมสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-5 หลักฐานการเข้าอบรมของอาจารย์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.3-1 รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและสมอ.08

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.3-2 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.3-3 รายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-1 ระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-5 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.2-1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.2-2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.2-3 สรุปผลการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (บำบัดน้ำเสีย)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.2-4 การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.3-1 ข้อมูลจำนวนนักศึกษา รหัส 56 -59

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.3-2 ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.3-3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการบริหาร สิ่งสนับสนุนและข้อร้องเรียนของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร(ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-4 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-5 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มคอ.7

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-6 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-7 มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.2-1 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.2-2 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนรู้ศตวรรษ ที่ 21

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.2-3 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.2-4 เอกสาร มคอ.3, 4, 5 และ 6 ทุกรายวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.2-5 มคอ.3 วิชา;วิจัยสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.2-6 มคอ.3 วิชาเคมีสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.2-7 มคอ.3 วิชาการการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.3-1 รายงงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.3-2 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง 5/2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.3-3 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้ง 5/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-1 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้ง 1-5/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-2 มคอ.2 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-3  มคอ.3 และ มคอ.4

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-4 มคอ.5 และ มคอ.6

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-5 มคอ.7 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-6 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-7 มคอ.7 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-8 เอกสารการเข้าร่วมโครงการอบรม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-11 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการบริหาร สิ่งสนับสนุนและข้อร้องเรียนของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-8  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 เรื่องความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-2 รายงานผลการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-4 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-5โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU