ค้นหาข่าว :
 
 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมายเลข

รายการหลักฐาน

วค. 1.1-1

มคอ.2

วค. 1.1-3

สรุปมติย่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วค. 4.1-1

ระบบและกลไกลการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

วค. 4.1-2

รายงานการประชุม + สมอ.08

วค. 4.2-3

ระบบและกลไกลการบริหารอาจารย์

วค. 4.2-4

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วค. 4.2-5

แบบสำรวจการลาศึกษาต่อและขอตำแหน่ง

วค. 4.3-6

ระบบและกลไกลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

วค.3.1-1

ประกาศการรับนักศึกษาแต่ละรอบ แผนการรับนักศึกษา

วค.3.1-2

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมประจำปีการศึกษา 2559

วค. 3.2-1

ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

วค.3.2-2

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วค.3.2-3

ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วค.3.2-6

สรุปโครงการ

วค. 5.2-1

รายงานการประชุม

วค. 5.2-2

ตารางสอนของอาจารย์

วค. 5.2-3

มคอ.3 รายวิชา4123405 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

มคอ.3 รายวิชา 4123903 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2

มคอ.3 รายวิชา 4121701ตรรกะดิจิทัล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

วค. 5.2-4

เอกสารแสดงลิงค์เว็บไซต์ที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้น ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

วค. 5.3-1

แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ

วค. 5.3-1

รายงานการประชุม

วค.5.4-1

รายงานสรุปผลการประชุม

วค.5.4-2

รายงานการตรวจสอบการส่ง มคอ.3, มคอ.4

วค.5.4-3

รายงานการตรวจสอบการส่ง มคอ.5, มคอ.6

วค.5.4-4

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

วค.6.1-1

รายงานความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์

วค.6.1-2

รายงานความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

ศว.2.2-1-2 แบบรับรองเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ศว.2.3-1-2 แบบรับรองผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

         

            Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU