ค้นหาข่าว :
 
 

รายการหลักฐาน

หมายเลข

รายการหลักฐาน

ศว.1.1-1-1

สรุปผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร

ศว.1.1-1-2

ผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศว.1.1-1-3

ผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศว.1.1-1-4

ผลการดำเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศว.1.1-1-5

ผลการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

ศว. 1.2-1-1

ทะเบียนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

ศว. 1.2-1-2

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชัยธัช  จันทร์สมุด

ศว. 1.2-1-3

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ระพีพรรณ  ประจันตะเสน

ศว. 1.2-1-4

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง

ศว. 1.2-1-5

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

ศว. 1.2-1-6

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.นวลใจ โคตรแสง

ศว. 1.2-1-7

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.อรัญญา  นนทราช

ศว. 1.2-1-8

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ธันวา  ใจเที่ยง

ศว. 1.2-1-9

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.จุฑามาศ เจียมสาธิต

ศว. 1.2-1-10

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว

ศว. 1.2-1-11

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ปวีณา ขันศิลา

ศว. 1.2-1-12

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.อาจารี แสงเสถียร

ศว. 1.2-1-13

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ

ศว. 1.2-1-14

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

ศว. 1.2-1-15

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.สวียา สุรมณี

ศว. 1.3-1-1

ทะเบียนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

ศว. 1.3-1-2

คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ

ศว.1.4-1-1

ข้อมูลจำนวนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

ศว.1.4-1-2

ข้อมูลจำนวนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

ศว.1.4-1-3

ข้อมูลจำนวนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษา หลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (วท.ม.)

ศว.1.5.1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ศว.1.5.1-2

ตารางเรียนของนักศึกษานักศึกษา ปีการศึกษา 2559 และ Home Room

ศว.1.5.1-3

ฐานข้อมูลนักศึกษา

ศว.1.5.1-4

Website คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.1.5.1-5

Fang page, Facebook

ศว.1.5.1-6

ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์

ศว.1.5-2-1

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ [รายงานสถิติการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์]

ศว.1.5-2-2

Facebook สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.1.5-3-1

สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2559

ศว.1.5-4-1

รายงานสรุปการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

ศว.1.5-4-2

รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และโครงการศึกษาดูงานการจัดการน้ำเขื่อนลำ

ศว.1.5-4-3

รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ศว.1.5-5-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560 28 เมษายน 2560

ศว.1.5-5-2

โครงการเสรอมสร้างทักษะความรู้ด้านการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง

ศว.1.5-5-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560 28 เมษายน 2560

ศว.1.5-6-1

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ศว.1.6-1-1

รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกันกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ศว.1.6-2-1

รายงานสรุปโครงการไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ

ศว.1.6-2-2

รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ศว.1.6-2-3

รายงานสรุปโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

ศว.1.6-2-4

รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานระบบน้ำเสีย

ศว.1.6-2-5

รายงานสรุปโครงการดูงานระบบน้ำเขื่อนลำปาว

ศว.1.6-2-6

ภาพการเข้าร่วมแข่งทักษะ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 ”ณ โรงแรม เซนทาราขอนแก่น

ศว.1.6-3-1

รายงานโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ศว.2.1-1-1

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย

ศว.2.1-1-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.2.1-1-3

เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศว.2.1-1-4

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.2.1-2-1

คู่มือบริหารจัดการหน่วยเครื่องมือกลางห้องปฏิบัติการวิจัย

ศว.2.1-2-2

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศว.2.1-1-1

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย

ศว.2.1-1-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.2.1-1-3

เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศว.2.1-1-4

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.2.1-2-1

คู่มือบริหารจัดการหน่วยเครื่องมือกลางห้องปฏิบัติการวิจัยศว.2.1-2-2 ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศว.2.1-2-2

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศว.2.1-2-3

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ และระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ศว.2.1-2-4

ภาพถ่ายห้องสมุดงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ศว.2.1-2-5

นำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏวิจัยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศว.2.1-3-1

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ศว.2.1-3-2

ทุนวิจัยเงินงบประมาณเงินรายได้

ศว.2.1-4-1

คำสั่งให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์นวลใจ  โคตรแสง

ศว.2.1-4-2

คำสั่งให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์พงศกร  ชาวเชียงตุง

ศว.2.1-4-3

คำสั่งให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร

ศว.2.1-4-4

คำสั่งให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์ทรงกรด  พิมพิศาล

ศว.2.1-5-1

เอกสาร และถาพถ่ายการเข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.2.1-5-2

เวปไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยธัช  จันทร์สมุด ได้รับรับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

ศว.2.1-6-1

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศว.2.1-6-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.2.2-1-1

ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ศว.2.2-1-2

ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ศว.2.2-1-3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ศว.2.2-1-4

ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

ศว.2.3-1-1

แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้เครื่องดนตรีโปงลางบนอุปกรณ์แทปเล็ต

ศว.2.3-1-2

การศึกษาและพัฒนาผลิตยางก้อนถ้วนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีศึกษา ตำบลโพน อำดภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-3

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน

ศว.2.3-1-4

กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดโจทย์วิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-5

การศึกษาปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี ไนโตรแจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-6

ผลของกระบวนการแช่ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมนิล ข้าวเหนียวกล่ำ ข้าวเหนียว กข6 ต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิคในการผลิตข้าวฮางงอก

ศว.2.3-1-7

Determination of Anthocyanin in Purple sweet potato (Lpomoeabatatas)

ศว.2.3-1-8

ปริมาณธาตุและองค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหารเลี้ยงหนอนไหมอีรี่

ศว.2.3-1-9

Application of Data Mining for Diabetic Retinopathy Using Decision Tree

ศว.2.3-1-10

กระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-11

กระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-12

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริธึมเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ศว.2.3-1-13

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเครียดจากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านในเขตตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-14

ปัจจัยชุมชนที่มีผลต่อความรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-15

องค์ความรู้ภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้าน กรณีศึกษา อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ศว.2.3-1-16

แนวทางการจัดการพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพุทราในตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-17

Analyzing Lycopene Content in Fruits

ศว.2.3-1-18

การบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-19

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศว.2.3-1-20

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติ  ในรายวิชาเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ศว.2.3-1-21

แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เครื่องดนตรีโปงลางบนอุปกรณ์แท็บเล็ต.

ศว.2.3-1-22

การพัฒนาเว็บฝึกอบรมพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-23

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศว.2.3-1-24

กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดโจทย์วิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ศว. 3.1-1-1

ศว. 3.1-1-1 แบบรายงานการสำรวจความต้องการของชุมชน

ศว.3.1-1-2

ศว.3.1-1-2 แผนบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2559  และแผนการใช้ประโยชน์

ศว.3.1-1-3

ศว.3.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-2-1

โครงการบริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ศว.3.1-2-2

 

แบบสรุปโครงการบริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ศว.3.1-2-3

แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-2-4

หนังสือขอบคุณโครงการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ศว.3.1-3-1

โครงการบริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ศว. 3.1-3-2

แผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-4-1

รายงานการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการของแผนบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์ปี การศึกษา 2559

ศว.3.1-4-2

รายงานการประเมินแผนบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์ปี การศึกษา 2559

ศว.3.1-4-3

รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-4-4

 

โครงการบริการวิชาการตามแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ศว.3.1-5-1

แผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ศว.3.1-5-2

(ร่าง) แผนบริการวิชาการแก่สังคมและการใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2560

ศว.3.1-5-3

รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-6-1

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน

ศว.4.1-1-1

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.4.1-6-1

Website ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ facebook กลุ่มบุคลากรประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว. 5.1-1-1

แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559

ศว. 5.1-1-2

บันทึกข้อความ ศว.0015/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

ศว. 5.1-1-3

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2555-2559 /แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2560-2563

ศว. 5.1-1-4

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

ศว. 5.1-1-5

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)

ศว. 5.1-1-6

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ศว.5.1-1-7

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

ศว.5.1-1-8

รายงานการประชุมมหาวิทยาลัย/คณะ

ศว.5.1-1-9

รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 1 2)

ศว.5.1-2-1

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ศว.5.1.2-2

ต้นทุนต่อหน่วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศว.5.1-2-3

คำสั่งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศว.5.1-4-1

รายงานประจำปีงบประมาณ 2560

ศว.5.1-4-2

รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ศว.5.1-4-3

ระบบสารสนเทศ คณะและมหาวิทยาลัย

ศว.5.1-4-4

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

ศว.5.1-4-5

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ศว.5.1-4-6

การจัดสรรงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2560

ศว.5.1-4-7

โครงการบริหารจัดการขยะ

ศว. 5.1-4-8

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ

ศว. 5.1-4-9

คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ เรื่อง  มอบหมายภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน

ศว. 5.1-4-10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

ศว. 5.1-4-11

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (1) (2) (3)

ศว. 5.1-4-12

รายงานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2560

ศว. 5.1-4-13

คำสั่งที่ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ / กิจกรรมและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2560

ศว.5.1-4-14 

คำสั่งที่  เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี

ศว.5.1-4-15 

คำสั่งที่ เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีรักษาราชการแทนคณบดี

ศว.5.1-4-16 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

ศว.5.1-4-17 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ศว.5.1-4-18

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ

ศว.5.1-4-19

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

ศว.5.1-4-20 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ศว.5.1-4-21 

การเสนอความคิดเห็นเรื่องรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศว.5.1-6-1

แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว. 5.1-6-2

บันทึกการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการอบรมต่างๆ

ศว. 5.1-6-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 มกราคม 2560

ศว. 5.1-6-4

บันทึกการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการอบรมต่างๆ

ศว.5.1-6-5

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

ศว.5.1-6-6

บันทึกการติดตามการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นหรือการอบรมต่างๆ

ศว.5.1-6-7

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ศว.5.1-7-1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ศว.5.1-7-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำกับ ดูแล &

   

ศว.5.1-7-3

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ศว.5.1-7-4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU