ค้นหาข่าว :
 
 

     การศึกษาในศาสตร์ของศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย หากต้องการเป็นผู้รู้จริงตามแนวทางการศึกษาแบบศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างยิ่ง เป็นการสั่งสมองค์ความรู้จนเป็นบุคคลที่ต้องการในงานทุกวิชาชีพ เป็นการเรียนที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทั้ง ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สัมผัสกับประสบการณ์จริงด้วยการลงมือปฏิบัติ การศึกษาดูงาน และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ซึ่งเป้าประสงค์ของคณะเพื่อให้นักศึกษาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกคนรอบรู้และพร้อมใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีความสุข ในรอบรั้ว ๔ ปี ในคณะและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อจากนี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งเราอาจลืมหัวใจของศาสตร์ที่กำลังศึกษา และปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างว่างเปล่า จึงอยากเตือนให้นักศึกษาทุกคนใช้ชีวิต อย่างมีสติ เพื่อนำวิชาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ตลอด ๔ ปี นับจากนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ว่า “ความรู้สร้างคุณค่า  ภูมิปัญญาสร้างสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด  พิมพิศาล

รักษาราชการแทน

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เมษายน ๒๕๖๐  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU