ค้นหาข่าว :
 
 

 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-1

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-2

หลักฐานการแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.08 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-3

หลักฐานคุณวุฒิของอาจารย์ ประจำหลักสูตร 5 คน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-4

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-5

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-6

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-7

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-8

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-8

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-9

เอกสารรายรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-10

เอกสารายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5และ มคอ.6

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-11

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-12

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1.1-13

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ปีการศึกษา 2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม2.1-1

แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิต และบัณฑิตที่พึงประสงค์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.2-1

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-1

ระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อสอบ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เลขที่คำสั่ง 0189/2559

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-3

สรุปผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-4

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.1-5

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3.2-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3.2-2

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3.2-3

สรุปผลการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3.2-4

รายงานการประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชา ครั้งที่ 1 เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.3-1

ข้อมูลจำนวนนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.3-2

ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.3-3

รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.3-4

รายงานสรุปผลผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-1

รายงานการประชุมสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-2

คำสั่งความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-3

รายงานการประชุมสรุปผลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-4

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-5

รายงานการประชุมสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.1-6

หลักฐานการเข้าอบรมของอาจารย์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.2-1

วุฒิปริญญาเอก ดร.อรัญญา นนทราช

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.2-1(1)

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  3 ฉบับ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.3-1

แสดงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและสมอ.08

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.3-2

แบบรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร(ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-3

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-4

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-5

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มคอ.7

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.1-6

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม5.1-7

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/2557

เอกสารหลายเลข 5.2-1

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558

เอกสารหลายเลข 5.2-2

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนรู้ศตวรรษ ที่ 21

เอกสารหลายเลข 5.2-3

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2558

เอกสารหลายเลข 5.2-4

เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชา

เอกสารหลายเลข 5.2-5

มคอ.3 วิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

เอกสารหลายเลข 5.2-6

มคอ.3 วิชามลพิษสิ่งแวดล้อม

เอกสารหลายเลข 5.2-7

มคอ.3 วิชาการควบคุมมลพิษ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.3-1

รายงงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.3-2

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.3-3

รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมครั้ง 5/2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-1

รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 - 5 /2558

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-2

มคอ. 2 ประทับตราจาก สกอ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-3

รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 และ 4 ทุกรายวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-4

รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 5 และ 6 ทุกรายวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-5

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มคอ.7

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-6

สรุปแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-7

รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของอาจารย์ประจำ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-8

รายงานสรุปการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพของสายสนับสนุน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-9

รายงานระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5.4-10

รายงานระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-1

รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 เรื่องความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-2

รายงานผลการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-3

สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-4

สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6.1-5

โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU