ค้นหาข่าว :
 
 

เอกสารองค์ประกอบที่ 1

หมายเลข

รายการหลักฐาน

ศว.1.1-1-1

สรุปผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร

ศว.1.1-1-2

ผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศว.1.1-1-3

ผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศว.1.1-1-4

ผลการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

ศว. 1.2-1-1

ทะเบียนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558

ศว. 1.2-1-2

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ธันวา  ใจเที่ยง

ศว. 1.2-1-3

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.อรัญญา  นนทราช

ศว. 1.2-1-4

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ระพีพรรณ  ประจันตะเสน

ศว. 1.2-1-5

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชัยธัช  จันทร์สมุด

ศว. 1.2-1-6

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ธีรนาถ  สุวรรณเรือง

ศว. 1.2-1-7

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว

ศว. 1.2-1-8

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.อาจารีย์ แสงเสถียร

ศว. 1.2-1-9

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.ลาวัณย์ ดุลยชาติ

ศว. 1.2-1-10

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.สวียา สุรมณี

ศว. 1.2-1-11

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

ศว. 1.2-1-11

หนังสือรับรองคุณวุฒิ ดร.เรือน สมณะ

ศว. 1.2-1-1

ทะเบียนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558

ศว. 1.2-1-2

คำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ

ศว.1.4-1-1

ข้อมูลจำนวนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

ศว.1.4-1-2

ข้อมูลจำนวนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

ศว.1.4-1-3

ข้อมูลจำนวนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษา หลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (วท.ม.)

ศว.1.5.1-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ศว.1.5.1-2

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา

ศว.1.5.1-3

ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 และ Home room

ศว.1.5.1-4

ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์

ศว.1.5.1-5

Website คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.1.5-2-1

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศว.1.5-2-2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศว.1.5-3-1

สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2558

ศว.1.5-4-1

รายงานสรุปการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

ศว.1.5-4-2

รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโครงการศึกษาดูงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศว.1.5-4-3

รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ

ศว.1.5-4-4

รายงานสรุปโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน

ศว.1.5-5-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559 3 สิงหาคม 2559

ศว.1.5-6-1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ วิจัย สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.1.6-2-1

รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกันกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2558

ศว.1.6-2-1

รายงานสรุปโครงการไหว้ครู

ศว.1.6-2-2

รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ศว.1.6-2-3

รายงานสรุปโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

ศว.1.6-2-4

รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

ศว.1.6-2-5

รายงานสรุปโครงการพี่สอนน้องคล่องไอที

ศว.1.6-3-1

รายงานโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ศว.1.6.4-1

สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ศว.1.6.4-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1/2559

ศว.1.6.5-1

สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

ศว.1.6.5-2

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ครั้งที่1/2559

ศว.1.6.6-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1/2559

ศว.1.6.6-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2559

เอกสารองค์ประกอบที่ 2

ศว.2.1-1-1

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย

ศว.2.1-1-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว. 2.1-1-3

เว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศว.2.1-2-1

คู่มือบริหารจัดการหน่วยเครื่องมือกลางห้องปฏิบัติการวิจัย

ศว.2.1-2-2

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศว.2.1-2-3

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ และระบบความปลอดถัยในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

ศว.2.1-3-1

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ศว.2.1-4-1

คำสั่งให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์กานต์ชนก ดาบสมเด็จ

ศว.2.1-4-2

คำสั่งให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อาจารย์อัจฉรา สุมังเกษตร

ศว.2.1-5-1

เอกสาร และถาพถ่ายการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย

ศว.2.1-5-2

เวปไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับดร.ธันวา ใจเที่ยง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ศว.2.1-6-1

คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศว.2.1-6-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.2.2-1-1

ระกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศว.2.2-1-2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศว.2.2-1-3

ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ศว.2.2-1-4

ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558

ศว.2.3-1-1

The Development Model of Administration Management on Infectious Waste in Tambon Health Promoting Hospital Kalasin Province

ศว.2.3-1-2

การศึกษาและพัฒนาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมบริเวณลุ่มน้ำลำน้ำยัง : กรณีศึกษาประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ภูไทหมู่บ้านกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-3

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ศว.2.3-1-4

การจัดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-5

แนวทางการจัดการความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรผู้ปลูกอ้อย ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-6

แนวทางการจัดการความรู้กับทัศนคติเรื่องเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอุดม ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-7

ผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบเครือข่ายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกับอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดมหาสารคาม

ศว.2.3-1-8

การศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดแบบมีส่วนร่วมบริเวณเขื่อนลำปาว : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ศว.2.3-1-9

Comparison of chlorophyll a and chlorophyll b in dried tea leaves products sakonnakhonrajabhat university international conference 2015 24 July 2015 (Proceeding Book of SakonNakhonRajabhat University International Conference)   Available online 1 October 2015

ศว.2.3-1-10

Determination of Carbamate and Organophosphate Pesticides in vegetables and fruits during the rainy season ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Food and Applied Bioscience. 4-5 February, 2016

ศว.2.3-1-11

Analyzing lycopene contain in Fruits"  ได้รับการตอบจาก The International Conference on Inventions and Innovations for Sustainable Agriculture 2016 (ICIISA 2016) นำเสนอในวันที่  7 -9 July,2016

ศว.2.3-1-12

Lycopene contain in SolanumseaforthianumAndr., Citrus sinensisOsbeck., Tamarindusindica Linn., Syzygiummalaccense, Ananascomosus and  Malusdomestica Singapore 17th International Conference on “Engineering & Technology, Computer , Basic & Applied Sciences”(ECBA- 2016) july25-26, 2016 Singapore

ศว.2.3-1-13

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียนของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัสกลนคร

ศว.2.3-1-14

Using Jigsaw Task to Enhance Students’ English Speaking Ability

เอกสารองค์ประกอบที่ 3

ศว. 3.1-1-1                         

แบบรายงานการสำรวจความต้องการของชุมชน

ศว.3.1-1-2

แผนบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558

ศว.3.1-1-3

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-2-1

ครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558

ศว.3.1-2-2

 

แบบสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2558

ศว.3.1-2-3

แผนการปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ 2559คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-3-1

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์ปี การศึกษา 2558

ศว. 3.1-3-2

แผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.3.1-4-1

รายงานการประเมินความสำเร็จของแผนบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์ปี การศึกษา 2558

ศว.3.1-4-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอกสารองค์ประกอบที่ 4

ศว.4.1-1-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.4.1-2-1

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.4.1-2-2

แผนปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.4.1-3-1

รายงานการประชุม

ศว.4.1-4-1

รายงานประเมินผลความสำเร็จตามแผน

ศว.4.1-4-2

เล่มรายงานสรุปโครงการ(1) (2)

ศว.4.1-5-1

รายงานการประชุมปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.4.1-6-1

Website ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ facebook กลุ่มบุคลากรประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอกสารองค์ประกอบที่ 5

ศว. 5.1-1-1

แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559

ศว. 5.1-1-2

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ศว. 5.1-1-3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2557-2560

ศว. 5.1-1-4

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2555-2559

ศว. 5.1-1-5

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

ศว. 5.1-1-6

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)

ศว. 5.1-1-7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ 187/2554 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554

ศว. 5.1-1-8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ที่ 118/2558 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ศว. 5.1-1-9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 ที่ 009/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ศว. 5.1-1-10

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ 009/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

ศว.5.1-1-11

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารงบประมาณ ที่279/2556 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556

ศว.5.1-1-12

รายงานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558

ศว.5.1-1-13

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 4 กันยายน 2558

ศว.5.1-1-14

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ศว.5.1-1-15

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ศว.5.1-2.1

ข้อมูลการวิเคราะห์ทางการเงิน

ศว.5.1-2-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหลักสูตร

ศว.5.1-2-3

บันทึกข้อความเชิญประชุม

ศว.5.1-2-4

บันทึกข้อความเชิญประชุม

ศว.5.1-3-1

กฎการตรวจสอบภายใน เพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ศว.5.1-3-2

แผนบริหารความเสี่ยง 2558

ศว.5.1-3-3

คู่มือบริหารความเสี่ยง  2558

ศว.5.1-3-4

แบบรายงานความเสี่ยง  รอบ 6 เดือน

ศว.5.1-3-5

แบบรายงานความเสี่ยง  รอบ  2558

ศว.5.1-3-6

คำสั่งคณะกรรมบริหารความเสี่ยงคำสั่ง 163/2558

ศว.5.1-3-7

ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 2558

ศว.5.1-3-8

รายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559

ศว.5.1-4-1

รายงานประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

ศว.5.1-4-2

คำสั่งที่ 0490/2559 คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้คณบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ศว.5.1-4-3

เว็บไซต์ กล่องแสดงความคิดเห็น (สายตรงคณบดี)

ศว.5.1-4-4

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ศว.5.1-4-5

คำสั่งที่ 0915/2557 และคำสั่งที่ 0916/2557

ศว.5.1-4-6

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

ศว.5.1-4-6

คำสั่งที่ 008/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ / กิจกรรมและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2559

ศว.5.1-4-7

คำสั่งที่ 030/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน

ศว.5.1-4-8

คำสั่งที่ 016/2559 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคำสั่งที่ 0517/2559 แต่งตั้งรองคณบดี ศว.5.1-4-9

ศว.5.1-4-9

สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ วิจัย สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.5.1-4-10

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรอบปีการศึกษา 2558

ศว.5.1-5-1

แผนการจัดการความรู้ (KM)

ศว.5.1-5-2

สรุปโครงการ

ศว.5.1-5-3

บันทึกข้อความเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน

ศว.5.1-5-4

website ของคณะฯ

ศว.5.1-6-1

แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ศว.5.1-6-2

บันทึกข้อความติดตามผลการดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ

ศว.5.1-7-1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ศว.5.1-7-2

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน กำกับ ดูแล และจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

ศว.5.1-7-3

 

 

ศว.5.2-1-1

คู่มือการประกันคุณภาพหลักสูตร

ศว.5.2-1-2

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ศว.5.2-1-3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ศว.5.2-2-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ศว.5.2-2-2

รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้ง 3 หลักสูตร

ศว.5.2-2-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2และครั้งที่ 3

ศว.5.2-3-1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

ศว.5.2-4-1

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

ศว.5.2-4-2

รายงานผลการดำเนินการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร

ศว.5.2-5-1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 4 กันยายน 2558

ศว.5.2-5-2

คำสั่งที่ 027/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน พัฒนาคุณภาพหารศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2558

ศว.5.2-5-3

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2558

ศว.5.2-5-4

ผลการดำเนินงานคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558  Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU