ค้นหาข่าว :
 
 

การเขียนบทความวิชาการ

เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2558 :
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

การจัดทำและการกำกับดูแลวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

 

 

   Home | รูปภาพกิจกรรม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน : 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU