เกี่ยวกับคณะ
  สำหรับนักศึกษา
  บริการสำหรับบุคลากร
  บริการค้นคว้าวิจัย
  คณะ/หน่วยงานภายใน
  หน่วยงานบริการสารสนเทศ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  20
 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559      ร่วมถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ“ 12 สิงหาคม 2559      ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประชันกลอนสด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้      ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเตีรยมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2559      ตารางสอน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2559      คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน กำกับ ดูแลและจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2558      ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559      ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดียิ่ง      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์    
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 40) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ (อ่าน 47)
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” (อ่าน 33) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) วันที่ 9 มิ.ย. 2559 (อ่าน 240)
สำรวจพื้นที่เพื่อจัดโครงการบูรณาการวิชาการสู่ชุมชนครั้งที่ 2 ณ บ้านกุดแห่ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 183)
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมประชันกลอนสด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (อ่าน 19)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “บัณฑิตไทยรุ่นใหม่ โปร่งใส ห่างไกล คอร์รัปชัน“ (อ่าน 48)
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวินัยจราจร โดย สถานีตำรวจภูธรอำเภอนามน (อ่าน 93)
ธนารคารกรุงไทยประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว (อ่าน 244)
ตัวแทนคณะฯเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติภูพานท้องที่บ้านดานเม็ก (อ่าน 208)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาฬสินธุ์ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน บัญชี สินเชื่อและการบริหารจัดการ (อ่าน 81)
ศูนย์คุณธรรม ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 175)
ประมวลภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2558 (อ่าน 326)
  ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางสอบ     
ตารางสอน อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 103)
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 138)
ตารางเรียน 2/2558 (อ่าน 166)
ตารางสอน 2/2558 (อ่าน 171)
  ประกาศ คำสั่ง คณะฯ     
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน กำกับ ดูแลและจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 30)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ภาระงานสายผู้สอน พ.ศ. 2559 (อ่าน 75)
คำสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 026/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ วิจัย สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (อ่าน 64)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานคณบดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของคณบดีประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (อ่าน 65)
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 107)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนกคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีารศึกษา 2557 (อ่าน 68)
  ข่าวอบรม สัมมนา วิชาการ     
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเกมส์ด้วยโปรแกรม game maker“ ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค 2559 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 94)
รายชื่อผู้อบรม “การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) บนระบบปฏิบัติการAndroid” วันที่ 7-9 เมษายน 2558 (อ่าน 121)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการพัฒนา E-Learning สำหรับการเรียนการสอน (อ่าน 999)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมอบรม หัวข้อ “เหมืองข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น และการใช้งาน“ (อ่าน 512)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 “สืบสานวัฒนธรรมสู่อาเซียน“ (อ่าน 566)
ภาพบรรยากาศการอบรมส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยสังคมออนไลน์ (อ่าน 878)
ภาพบรรยากาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูสอนวิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพ “ครูมืออาชีพ“ (อ่าน 1,071)
  ข่าวสารงานวิจัย     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (อ่าน 42)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน“มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)“ (อ่าน 31)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสรอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรการวิจัยในสถบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดควาสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 5 (อ่าน 36)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 48)
แผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปี 2559 (อ่าน 36)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งหัวข้อเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประปี 2560 (อ่าน 41)
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557“(แบบโปสเตอร์) (อ่าน 365)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (อ่าน 375)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2556 (อ่าน 621)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีครั้งที่ 1/2556 (อ่าน 548)
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน 566)
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2555 (อ่าน 1,095)
  ข่าวสารศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 493)
  ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆที่น่าสนใจ     
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ (อ่าน 368)
วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและชมการแสดงในงานวิชาการวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 369)
สำนักงานคณะกรรมการอุมดมศึกษา เรื่องการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 330)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ) ปีที่ี1 ฉบับที่1 (อ่าน 377)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling Contest) (อ่าน 361)
ศุนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แม่โจ้โพล์ (อ่าน 339)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 (อ่าน 357)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย“ (อ่าน 331)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย“และนิทรรศการ“การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว“ (อ่าน 383)
มหาวิทยาลัยทักษิน ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 350)

ร่วมถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ“ 12 สิงหาคม 2559
ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเตีรยมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2559
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเกมส์ด้วยโปรแกรม game maker“ ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค 2559 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | หลักสูตร | บุคลากร | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox เลขที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
  รหัสไปรษณีย์ 46230 โทรศัพท์ 0-4360-2058 โทรสาร 0-4360-2059
 
  Copyright © 2012 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.